Veri Gizliliği ve Koruması Politikası

Son güncelleme: 17 Kasım, 2023

BUDDY, başta 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, İlgili Mevzuat uyarınca size ait kişiselverilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş olup kişisel verilerinizinişlenmesine yönelik olarak her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini kabul eder.

BUDDY Buddy Veri Koruma Politikası, Kişisel Verilerinizin, BUDDY tarafındannasıl ve hangi amaçla işlendiğini ve korunduğuna dair bilgi kazanmanız vemümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikasının Kapsamı

İşbu Veri Koruma Politikası sadece Buddy Uygulaması dâhilindeki kişisel verileri kapsamakta olup, BUDDY’in kontrolü dışındaki uygulamalar, Üye İşyerleri’ne ait iletişim kanalları, web siteleri ve platformlar aracılığıyla toplanan bilgileri, Üye İşyeri Siteleri’nin, uygulama üzerinden topladığı bilgileri veya kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üye İşyerleri’nin kendi web siteleri ya da sair kanallar yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden BUDDY sorumlu değildir.

Tanımlar

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Verileriniz hangi yollarla elde edilmektedir?

Verilerinizi toplamaktaki temel amacımız size güvenli, kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir hizmet/servis sağlamaktır. İlgili Mevzuat’ta yer alan hükümler haricinde, BUDDY ve BUDDY adına hareket eden hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin kapsamında ve izin verilen şekilde sizinle ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır.

Verilerinizi, aşağıdaki yöntemleri kullanarak toplamaktayız:

Üye İşyeri ve Kullanıcı Tarafından Doğrudan Temin Edilen Veriler:

Bu veriler, Kullanıcıların Uygulama’yı kullanmaları öncesinde veya sırasında, Kullanıcıların kendilerinin ve/veya Üye İşyerleri’nin doğrudan BUDDY’e sunmuş oldukları Kişisel Verileri ifade eder. Bu Kişisel Veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından BUDDY’e verilen tüm kişisel verileri kapsar.

Üye İşyeri ve Kullanıcı Tarafından Doğrudan Temin Edilen Veriler: Bu veriler, Kullanıcıların Uygulama’yı kullanmaları öncesinde veya sırasında, Kullanıcıların kendilerinin ve/veya Üye İşyerleri’nin doğrudan BUDDY’e sunmuş oldukları Kişisel Verileri ifade eder. Bu Kişisel Veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından BUDDY’e verilen tüm kişisel verileri kapsar.

Uygulamayı Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: BUDDY’in sunduğu hizmet sırasında, Uygulama vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Verilerin toplanmasına ilişkin olarak hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığına dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

BUDDY’in topladığı veriler, kullandığı hizmetler ve özelliklere bağlıdır ve işbu başlık altında, BUDDY tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı adı soyadı, e-mail adresi, kullanıcıların üyelik bilgileri, varsa Uygulama için kimliği doğrulamakiçin ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları,

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Uygulama tarafından gerçekleştirilebilecek memnuniyet anketi ya da benzer anket sonuçları, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerik konusunda bilgi tutulmaksızın hangi tür mesajlar (text, video vb.) gönderildiği, aktif olunan zaman aralıkları, takip edilen servislerin neler olduğu, Uygulama ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulama’ya son giriş tarihi ve Uygulama kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler ile Kullanıcılar bakımındanvarsa diğer servisler nezdinde toplanan ödül programlarına ilişkin analitik veriler,Puan, Rozet Kazanım Verileri: Kullanıcıların uygulamayı kullandıkları süreçte kazandıkları parasal ve parasal olmayan yan hak kapsamındaki kazanım verileri

Cihaz Verileri: Cihaz markası, Cihazın işletim sistemi, Telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisiKVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Veri Koruma Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

KVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Veri Koruma Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Toplanan Veriler Ne Şekilde Kullanılmaktadır?

İşbu Veri Koruma Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir. Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, şirket içi değerlendirme, promosyon ve fırsat bildirimi, hizmet analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, uygulama üyeliğinin başka cihazlara taşınabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, iş geliştirme amaçlarıyla
işlenmektedir.

Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, İş geliştirme, mevcut servislerin kullanılabilirliği, pazarlama, reklam, profilleme,
denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi ve hizmet kalitesinin kullanım alışkanlıklarına göre iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak ve Kullanıcının tercih etmesi halinde, Konum temelli servislerin sunulması, konum bazlı fırsat ve kampanyaların sunulması, denetimive kontrolü amacıyla işlenmektedir.

Uygulamaya giriş yapan kullanıcıların Uygulama için servis satın alan Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi,
iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol amacıyla işlenir.

Uygulamanın üzerinde çalışacağı cihaz ile optimum kullanım deneyimi sağlaması ve kullanılan dil ile uyumlu şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla işlenmektedir. İş geliştirme ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kullanım alışkanlıkları ile izinsiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi için söz konusu veriler kullanılmaktadır. Bu verilerin işlenmesine yönelik olarak kesinlikle iletişim izlenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır.

Kullanıcıların talep etmesi durumunda, Kullanıcıların iletişimlerinin yedeklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yedekleme verileri kapsamında, Kullanıcıya gelen ve kullanıcı tarafından gönderilen mesajlar sadece kullanıcının talebi durumunda arşivlenecektir.

Kullanıcılar, yedekleme özelliğinin kullanmak istediklerinde, yedekleme verilerine erişim sağlayabilecektir.

Kullanıcıların, Uygulamayı yükledikleri cihazda kayıtlı olan kontaklarından hangilerinin Uygulamayı kullandığına ilişkin tespit yapılabilmesi için işlenmektedir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir? Yukarıda detayları verilen Kişisel Veriler, BUDDY’nın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veyaanlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve KVKK kapsamında kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir. İşbu Veri Koruma Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

BUDDY, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, İlgili Mevzuat’ta yer alan düzenlemeler ( kişisel verilerin hukuka uygun işleme şartları) saklı kalmak kaydıyla, işbu Veri Koruma Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Buna ek olarak, Kullanıcıların kişisel verileri, yürürlükteki ve ilgili mevzuatlar kapsamında görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların, iletişim kurmak amacıyla diğer kullanıcılarla paylaştıkları her türlü iletişim içerik kapsamındaki üçüncü taraflarla gerçekleştirilen paylaşımlar bu maddenin kapsamında değildir. BUDDY, Kişisel Verileri yukarıda belirtilen kategoriler dâhilinde işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından ya da yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Haklarınız

Aşağıda belirtilen başvuru kanalı vasıtasıyla Şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

BUDDY, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Veri Koruma Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Kullanıcı, söz konusu uygulamayı cihazından silerek pasif hale getirecektir. Mevcut bilgileri ise arka tarafta tutulacak ancak kullanılmayacaktır. Buna ek olarak, BUDDY, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz

BUDDY, kişisel verilerinizi güvenli birşekilde korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek vekişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. BUDDY, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Veri Koruma Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. BUDDY, işbu Veri Koruma Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan riayet etmesi için gerekli önlemleri alır. Ancak Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde ve Uygulama’da üçüncü sunulan işlemler sırasında Kullanıcı tarafından verilen bilgiler konusunda, BUDDY herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Veri Koruma Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

BUDDY, işbu Veri Koruma Politikası hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. BUDDY’nın Veri Koruma Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

İletişim

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiselverilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Buddy@buddyperformance.com adresine yazılı olarak (Noter kanalı vb. yollarla) iletebilirsiniz.